Przejdź do treści

Link do portalu społecznościowego Facebook
Link do portalu społecznościowego Facebook
  
pomniejszenie czcionkipowiększenie czcionki    Aktualności     Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30 wtorek: 7:30 - 17:00 piątek: 7:30 - 14:00

AKTUALNOŚCI


PCPR SZKOLI NOWYCH KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH !!!


11 maja 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu rozpoczęła się  już trzydziesta szósta edycja szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych metodą PRIDE. Przed grupą prawie cztery miesiące pracy nad sobą i nauki radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Szkolenie zakończy się w sierpniu br.


JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY DO ZOSTANIA RODZICEM ZASTĘPCZYM NA KOLEJNE WRZEŚNIOWE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH.

 Rodzina zastępcza – wymagania i podstawowe informacje

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie samotnej.

Kandydaci muszą dawać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, jako faktyczni opiekunowie dziecka w zakresie jego rozwoju psychofizycznego, emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego.

Kandydaci muszą przebywać na terytorium Polski i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej teraz i w przeszłości. Ich władza rodzicielska nie może być ograniczona ani zawieszona.

Kandydaci nie mogą być chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem.

Muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania.

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde umieszczone u nich dziecko.

Na wniosek rodziny zastępczej przyznawana jest również pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

Do Waszej dyspozycji jest również koordynator, który wesprze Was w działaniu, który po prostu się Wami zaopiekuje. Zapewniamy rodzinom zastępczym wsparcie specjalistyczne: psychologa, terapeuty oraz prawnika.

Dzwoń! Przyjdź! Odpowiemy na Twoje pytania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Barbarą Tomczak w PCPR w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 8, pokój 104 lub pod nr tel. 75 77 61 505 wew. 24.

2016 05 19

MAMY NOWYCH RODZICÓW ZASTĘPCZYCH!!!


8.04.2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyła się trzydziesta piąta edycja szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych metodą PRIDE.  W szkoleniu udział wzięło 18 osób. Nasze nowe rodziny zastępcze zaopiekowały się już jedenaściorgiem dzieci. 
Gratulujemy Rodzinom:)
2016 04 26

Masz MOC, by nieść POMOC


Za ścianą słyszysz krzyki. Po pewnym czasie milkną, a Ty idziesz spać. Na ulicy rodzic szarpie dziecko. Przechodzisz obok. Przecież to on je wychowuje. W szkole grupa uczniów obrała najsłabszego na cel – wyzywa go i popycha każdego dnia. A Ty nie reagujesz, żeby nie wyjść na frajera.

Ile takich sytuacji widziałaś/eś? Przemoc nadal jest tematem TABU. Usłysz niemy krzyk tych, którzy boją się poprosić o pomoc. A może ktoś krzywdzi Ciebie?

Nikt nie ma prawa Cię bić czy poniżać. Nie bój się prosić o pomoc – dla siebie lub innych.

Na pewno w Twoim otoczeniu jest dorosła osoba, której ufasz. Jeśli nie ma – pójdź do nauczyciela, pedagoga w szkole, policjanta czy pracownika pomocy społecznej – oni zrozumieją Twoją sytuację i udzielą Ci pomocy.

Możesz także zadzwonić na bezpłatne infolinie:

- 801 109 801 – Kocham, nie biję

- 116 111 – infolinia „Dzieci niczyje”

- 800 283 107 – policyjny telefon zaufania

- 800 121 212 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka


Najważniejsze to działać – zrób cokolwiek (nawet anonimowo), żeby przerwać przemoc – wobec siebie lub kogoś innego. 2016 04 17

AKCJA – REAKCJA


PCPR w Zgorzelcu zrealizowało projekt pt. „AKCJA – REAKCJA”. Partnerami projektu byli: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu (MOS), Hufiec ZHP Zgorzelec im. Osadników Wojskowych oraz ZSZ im. św. Barbary w Bogatyni.

W ramach projektu w MOS odbył się cykl warsztatów „Razem przeciwko przemocy”. Ich celem było przede wszystkim zapobieganie przemocy i poznanie jej konsekwencji zarówno dla sprawcy przemocy, ofiary, jak i świadka zdarzenia. Szczególnie dużo uwagi poświęcono na zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest interwencja.

Na zakończenie cyklu zajęć młodzi wychowankowie MOS podpisali wspólną Deklarację przeciwko przemocy.

Następnie PCPR przeprowadziło kampanię społeczną pod hasłem „Masz MOC, by nieść POMOC”, składającą się z trzech elementów:

Wychowankowie MOS pod przewodnictwem wychowawcy p. Szymona Kozakiewicza nakręcili trzy filmy o przemocy – w domu i w grupie rówieśniczej.

W nocy 17/18 kwietnia ponad 50 wolontariuszy – pracowników PCPR, harcerzy zgorzeleckiego hufca ZHP oraz uczniów i nauczycieli ZSZ im. św. Barbary w Bogatyni przeprowadziło akcję „nocnych wierszy chodnikowych”. Chodniki miejskie w większych miejscowościach powiatu pokryły się hasłem kampanii. Plakaty pojawiły się w witrynach sklepowych na słupach ogłoszeniowych oraz w szkołach.

We wszystkich przedszkolach oraz szkołach w tym tygodniu zostaną także poprowadzone zajęcia dot. przemocy i w ten sposób AKCJA obejmie cały powiat. Celem całego projektu jest umiejętna REAKCJA nas wszystkich – przełamanie TABU i reagowanie na ludzką krzywdę.

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

2016 04 17

Wesołych Świąt!


2016 03 23

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej


Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

 

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

2016 03 09

KOLEJNA ATRAKCJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH


Dzięki Centrum Rekreacyjno-Turystycznemu w Radomierzycach 
dzieciaki z rodzin zastępczych będą darmowo korzystać z lodowiska. 
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I WSPARCIE!!!
2016 01 26

Wesołych Świąt!


2015 12 22

MAMY NOWYCH RODZICÓW ZASTĘPCZYCH !!!


17.12.2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyła się trzydziesta czwarta edycja szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych metodą PRIDE.  W szkoleniu udział wzięło 17 osób, a ukończyło je 16 osób. Nasze nowe rodziny zastępcze zaopiekowały się już ośmiorgiem dzieci, a wkrótce przyjmą kolejnych 7.


2015 12 22

Szkolenie dla służb pomocy społecznej


15.12.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zorganizowało kolejne szkolenie asystentów rodzinnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń, dogrywanie procedur i metod współpracy między instytucjami. W czasie szkolenia omówiono teoretyczne zagadnienia dotyczące pracy ośrodków pomocy społecznej, PCPR oraz kuratorów sądowych jak również przepracowano na konkretnych przykładach „dobre i złe praktyki” wspólnych działań. Z każdego omawianego przypadku uczestnicy wyciągnęli wnioski do zastosowania w dalszej pracy. W spotkaniu wzięło udział 27 osób. Zgodnie ustalono konieczność organizacji tego typu spotkań minimum raz w roku.2015 12 22


Wyswietl archiwalne aktualnosci


© System-3 Sp.z o.o.
link do Biuletynu Informacji Publicznej
link do Biuletynu Informacji Publicznej

   
Gmina i Miasto Węgliniec Miasto i Gmina Pieńsk Miasto i Gmina Bogatynia Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Gmina Miejska Zawidów Gmina Zgorzelec Miasto Zgorzelec Gmina Sulików Portal Funduszy Europejskich Urząd Pracy w Zgorzelcu