Przejdź do treści

Link do portalu społecznościowego Facebook
Link do portalu społecznościowego Facebook
  
pomniejszenie czcionkipowiększenie czcionki    Aktualności     Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30 wtorek: 7:30 - 17:00 piątek: 7:30 - 14:00

AKTUALNOŚCI


Pomoc dla niepełnosprawnych "Wiedzieć znaczy być"


2014 08 26

Aktualności Projekt


Sierpień 2014

Z radością informujemy, że zakończyły się kursy obsługi kasy fiskalnej i kelner-barman. Gratulujemy uczestnikom zdanych egzaminów!

Obecnie trwa kurs kosmetyczny, prawo jazdy kat. B i C, operator wózków jezdniowych, spawacz MAG i TIG.

 

Od września zaplanowano wsparcie psychologiczne, prawne oraz rehabilitację. O terminach spotkań poinformujemy.

 

W dniu 31.07.2014r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2014-2015 realizowanego przez PCPR w Zgorzelcu. Wartość projektu wynosi 803.645,43 zł z czego kwota dofinansowania to 683.098,62 (85%). PCPR zabezpieczy wkład własny w wysokości 120.546,81 zł (15%).

 

2014 08 21

Konkurs A KuKu


Informujemy o możliwości pozyskania wsparcia dla wychowywanych przez Państwa w rodzinach zastępczych dzieci z Fundacji Oriflame Dzieciom i Fundacja Przyjaciółka A KuKu na rozwijanie zdolności naukowych, nadrabianie zaległości szkolnych oraz wspieranie zdolności dzieci.
Termin składania wniosków - do 30 września 2014r.

Na stronie http://www.akukurodzina.pl/ znajdziecie państwo wszystkie informacje dotyczące regulaminu konkursu.

PCPR nie może zgłaszać dzieci do uczestnictwa w programie, mogą to zrobić jedynie rodzice zastępczy.
W razie pytań i problemów z wypełnieniem dokumentów pracownicy PCPR służą pomocą w godzinach: poniedziałek, środa, piątek  7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Sprawę prowadzi:
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Te. 75 77 615 05 wew. 27

2014 08 20

Dofinansowanie wyprawki szkolnej


Informujemy o możliwości pozyskania wsparcia dla wychowywanych przez Państwa w rodzinach zastępczych dzieci z Fundacji i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców na dofinansowanie zwrotu części kosztów poniesionych na zakup podręczników.
Termin składania wniosków - do 9 września 2014r.
(Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015).

Na stronie http://www.rzecznikrodzicow.pl/zwrot-za-podreczniki-2014 znajdziecie państwo wszystkie informacje dotyczące regulaminu dofinansowania.

PCPR nie może zgłaszać dzieci do uczestnictwa w programie, mogą to zrobić jedynie rodzice zastępczy.
W razie pytań i problemów z wypełnieniem dokumentów pracownicy PCPR służą pomocą                      w godzinach: poniedziałek, środa, piątek  7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Sprawę prowadzi:
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Te. 75 77 615 05 wew. 27
2014 08 20

Nabór do ostatniej edycji projektu


Uwaga ! Trwa nabór do ostatniej edycji projektu systemowego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 sierpnia 2014r.W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu trwa nabór do udziału w ostatniej edycji projektu systemowego "Nowe szanse integracji społecznej i zawodowej dla wychowanków rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zgorzeleckiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w wieku 15-64lata.

Udział w projekcie jest bezpłatny! Trzeba tylko wypełnić ankietę rekrutacyjną. Zapraszamy wszystkie chętne osoby niepełnosprawne i usamodzielniane, które chcą wziąć udział w projekcie do siedziby PCPR z dowodem osobistym. Osoby niepełnosprawne prosimy o dostarczenie aktualnego orzeczenia.
Rekrutacja potrwa do 29 sierpnia 2014r. jednak nabór do projektu jest ciągły z uwagi na możliwość zakwalifikowania się z listy rezerwowej, która jest otwarta przez cały rok.

 

Biuro projektu pokój nr 101
Kierownik projektu – Barbara Kuriata
tel. (075) 77-61-505 wew. 24

GODZINY PRACY:
poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00Pliki do pobrania:
ANKIETA REKRUTACYJNA (plik doc 140KB)
OŚWIADCZENIA (plik doc 172KB)
2014 07 14

Szkoła dla Rodziców edycja IIInformujemy, iż 8.09.2014 r. o godz. 15.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Węglińcu planowane jest rozpoczęcie bezpłatnego szkolenia SZKOŁA DLA RODZICÓW. SPRAWCA - OFIARA”.
Cykl warsztatów dla rodziców obejmować będzie łącznie 40 godz. (8 spotkań po 5 godzin) i zawierać będzie następujące tematy spotkań:
1.    Rozwój dziecka.
2.    Znaczenie więzi a rozwój dziecka.
3.    Dyscyplina w wychowaniu.
4.    Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
5.    Style zachowań.
6.    Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i rodziny.
7.    Nowy styl bycia z dzieckiem.
8.    Zjawisko przemocy w rodzinie - przeciwdziałanie.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu od godziny 15.30 do 20.30. Dokładne terminy spotkań ustalone zostaną na pierwszym spotkaniu.
Uczestnicy warsztatów uzyskają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wydane przez PCPR.

W związku z powyższym gorąco prosimy o rozpropagowanie informacji o szkoleniu.
Liczymy na to, iż choć w części domostw poprawi się funkcjonowanie dorosłych  a co za tym idzie mniej dzieci będzie musiało trafić do rodzin zastępczych i domów dziecka.

osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. II AWP 8
59-900 Zgorzelec
Tel. 75 77 61 505 wew. 27

2014 07 04

Zmiana terminów przyjmowania wniosków Aktywny Samorząd


                                                            
                                                           Program finansowany ze środków PFRON

 UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA!!
DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
 ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

W 2014r. wnioski będą przyjmowane:
- Moduł I - do 30 sierpnia 2014r.
- Moduł II - do 30 września 2014r.

2014 06 26

Konkurs plastyczny


Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę złożonych prac z zastrzeżeniem, że powinny one obrazować  zmiany dokonane w regionie które zadziały się/ zostały zrealizowane przy wykorzystaniu środków europejskich od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Dzięki pracom przesłanym na  konkurs chcemy w ciekawy sposób pokazać jak najwięcej korzystnych zmian, które nastąpiły w naszym regionie od 1 maja 2004r. tj. daty wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i ich wpływ na życie mieszkańców.
Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.
Jak wziąć udział w Konkursie?
Pracę plastyczną wraz z wypełnionym, podpisanym i wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
Z dopiskiem na kopercie Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”
Praca na odwrocie winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu  7 lipca 2014r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
a)    I miejsce: Tablet i dysk zewnętrzny (1 TB pojemności)
b)    II miejsce: Aparat fotograficzny i statyw
c)    III miejsce: Zegarek sportowy na rękę i plecak turystyczny
Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .
Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu


2014 06 05 więcej o Konkurs plastyczny >>

Mamy nowych Rodziców Zastępczych!!!


30 maja 2014r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyła się trzydziesta edycja szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych metodą PRIDE. Udział w szkoleniu wzięło siedemnaście osób i tyle też uzyskało zaświadczenia. Nasze rodziny zastępcze zaopiekowały się już dwanaściorgiem dzieci.

RUSZA NOWA EDYCJA SZKOLENIA

2 czerwca 2014r. rusza nowa grupa szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych. osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Barbarą Tomczak w PCPR w Zgorzelcu pokój 111 lub pod nr tel 75 77 61 505 wew. 27.
2014 06 03

Szkolenie Pracowników Socjalnych


30.05.2014r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu pod nazwą: "Współpraca instytucji wsparcia rodziny służąca pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej w powrocie do rodziny biologicznej lub jego przysposobieniu". W szkoleniu wzięło udział 34 pracowników powiatowych Ośrodków Pomocy Społecznej, asystentów OPS i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
2014 06 03


Wyswietl archiwalne aktualnosci


© System-3 Sp.z o.o.
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
Tytuł projektu:
Nowe szanse integracji społecznej i zawodowej dla wychowanków rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zgorzeleckiego
W ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
link do Biuletynu Informacji Publicznej
link do Biuletynu Informacji Publicznej

   
Gmina i Miasto Węgliniec Miasto i Gmina Pieńsk Miasto i Gmina Bogatynia Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Gmina Miejska Zawidów Gmina Zgorzelec Miasto Zgorzelec Gmina Sulików Portal Funduszy Europejskich Urząd Pracy w Zgorzelcu