Przejdź do treści

Link do portalu społecznościowego Facebook
Link do portalu społecznościowego Facebook
  
pomniejszenie czcionkipowiększenie czcionki    Aktualności     Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30 wtorek: 7:30 - 17:00 piątek: 7:30 - 14:00

AKTUALNOŚCI


Projekt "AKCJA - REAKCJA"


28 września odbyło się podpisanie umowy grantowej na realizację projektu „AKCJA – REAKCJA” w ramach programu „Tu mieszkam tu zmieniam” finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK SA. Projekt został przygotowany i będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Zakłada szereg działań skoncentrowanych na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zgorzeleckim. W spotkaniu udział wzięli dyrektor oddziału nr 1 Banku Zachodniego Andrzej Dzikowski, starosta zgorzelecki Artur Bieliński, etatowy członek zarządu Ireneusz Owsik, skarbnik powiatu Agnieszka Karasińska oraz dyrektor PCPR w Zgorzelcu Renata Andrysz.

fot. 1. Starosta Artur Bieliński, etatowy członek zarządu Ireneusz Owsik oraz Dyrektor Banku Zachodniego
w Zgorzelcu Andrzej Dzikowski.

fot. 2. Dyrektor PCPR Renata Andrysz omawia działania, które zostaną podjęte w ramach projektu.

2015 10 07

Spotkanie z kierownikami OPS


25 września br. w PCPR w Zgorzelcu odbyło się spotkanie z kierownikami ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu. Spotkanie miało na celu omówienie spraw społecznych oraz organizacyjnych dotyczących współpracy pomiędzy PCPR a gminami.

PCPR przedstawiło możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programów PFRON, skorzystania z nowopowstających Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przekazano aktualne dane o stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Omówiono rozliczenia finansowe dotyczące pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Kolejną bardzo ważną kwestią była analiza rozszerzania i polepszania współpracy z gminami w zakresie powrotu dzieci do rodziców biologicznych oraz w celu szybkiej pomocy dzieciom i rodzinom.

Omówiono prowadzone przez PCPR zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz możliwości działań gmin i powiatu w tym obszarze.

Wszystkie ośrodki pomocy społecznej otrzymały także pakiety informacyjno – promocyjne o pieczy zastępczej w ramach kampanii „Potrzebuje Cię świat i dzieci – zostań rodzicem zastępczym”.

fot. Spotkanie z kierownikami OPSów powiatu zgorzeleckiego.

2015 10 07

Szkoła dla Rodziców14.09.2015 r. w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyło się szkolenie „Szkoła dla Rodziców” prowadzona w ramach działań  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.

Szkolenie zaadresowane było przede wszystkim dla rodziców, którzy stosują przemoc wobec dzieci, w tym: przemoc emocjonalną, fizyczną i zaniedbanie.

Szkolenie obejmowało 60 godz. zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Uczestnicy szkolenia przerabiali następujące tematy:

1. Przemoc wobec dzieci (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie).

2. Komunikacja interpersonalna.

3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

4. Dyscyplina w wychowaniu.

5. Konsekwencja: nagroda i kara.

6. Rola granic w wychowaniu.

7. Zachęcanie dziecka do współpracy oraz do samodzielności.

8. Etapy dorastania i dojrzewania, specyficzne zachowania dziecka wg psychologii rozwojowej.

9. Nowy styl bycia z dzieckiem - modelowanie.

10. Radzenie sobie ze złością dziecka i własną.

11. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

12. Alkohol i patologia życia rodzinnego.

Szkolenie rozpoczęło 16 uczestników a ukończyło je i zaświadczenia o uczestnictwie otrzymało 11 rodziców.

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości rodziców, przeciwdziałanie różnym formom przemocy stosowanym wobec dzieci, jak również podniesienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych.

 

GRATULUJEMY UCZESTNIKOM KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIEJ

2015 10 07

Poradnictwo specjalistycznePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Poradnictwo prawne - realizujemy poprzez udzielanie informacji o obwiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo świadczone jest: w poniedziałki w godzinach 11.00 - 13.00.

Poradnictwo psychologiczne - realizujemy poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo świadczone jest: w środy i czwartki od 10.00 do 16.00.

Poradnictwo rodzinne - obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Poradnictwo świadczone jest: w środy i czwartki od 10.00 do 16.00.

Uwaga! OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW.
Kontakt osobisty: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pokój 103 i 111, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30, wtorek: 7,30 – 17.00, piątek: 7.30 – 14.00, lub telefonicznie pod nr tel. (75) 77 61 505 wew. 20 i 27.
2015 08 21

Już siódmy raz PCPR w Zgorzelcu zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


13 czerwca br. spotkaliśmy się z rodzinami zastępczymi z całego powiatu. Święto Rodzin odbyło się w wiosce indiańskiej TEHAWANKA w Trójcy. Udział w spotkaniu wzięło ponad 300 osób, w tym 156 dzieci.


fot. 1 Rodziny zastępcze z powiatu zgorzeleckiego.


Święto rodzicielstwa zastępczego powiatu zgorzeleckiego to przede wszystkim idea integracji środowiska. Społeczny i samorządowy ukłon dla rodzin zastępczych za ich znój, odwagę i miłość. To również okazja do konsolidacji pracowników PCPR z rodzinami na płaszczyźnie wspólnej zabawy. Na co dzień ci pierwsi są wsparciem, ale również wymagają, wskazują zadania i je egzekwują. Cel jednak jest jeden – dobro dziecka. 
W czasie pleneru uczestnicy brali udział w wielu atrakcjach.

 
fot. 2 Dzieci bawiły się podczas  zajęć muzycznych.

fot. 3 Zajęcia plastyczno – ekologiczne – jak zrobić coś z niczego.

fot. 4 Na amatorów kulinariów czekało sporządzanie pysznych ciasteczek…

fot. 5 … oraz własnoręcznie zrobionych podpłomyków.

fot. 6 Rodziny brały udział w różnorodnych zajęciach sportowych.

fot. 7 Odbyły się konkurencje sprawnościowe.

fot. 8 Na chętnych czekało ognisko z kiełbaskami.

fot. 9 Każdy mógł zmienić swój wygląd i stać się superbohaterem  lub ulubionym zwierzątkiem.

fot. 10 Co chwila dochodziły kolejne atrakcje – tańce, gigantyczne bańki mydlane i zabawy z chustą.

fot. 11 Upalna atmosfera sprzyjała zabawom z wodą.

Finał imprezy zaś przeszedł najśmielsze oczekiwania – odbyła się loteria fantowa. Do szczęśliwców trafiły: rowery górskie, hulajnogi, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, tablety oraz aparat fotograficzny. Zorganizowanie loterii było możliwe dzięki wsparciu starosty Artura Bielińskiego.

fot. 12 Loteria fantowa.

Ten dzień nie odbyłby się bez ludzi Wielkiego Serca. Dziękujemy za to wszystko: burmistrzowi Węglińca Stanisławowi Mikołajczyk, dyrektor MDK w Zgorzelcu Grażynie Smaś – Grudzińskiej, Zbigniewowi Góralowi z Grupy wsparcia ratownictwa medycznego ze Zgorzelca, Jakubowi Chromikowi, Agnieszce Brzuzko, Jackowi Kadłubickiemu, Ilonie Franiak, Marcinowi Garbowskiemu, Krzysztofowi Kaczmarczykowi, Sylwestrowi Tomczakowi, firmie Vexel – fashion z Lubania, Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK z Krakowa, uczniom z Gimnazjum i Liceum „Cogito” w Zgorzelcu, Waldemarowi Babarowskiemu oraz staroście zgorzeleckiemu Arturowi Bielińskiemu, pracownikom PCPR.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego był współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2015 06 24

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z PEDAGOGIKI ZABAWY „KLANZA”


20 i 21 maja nasze rodziny zastępcze uczestniczyły w kolejnym szkoleniu. Tym razem trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów  KLANZA uczyli naszych rodziców dobrej komunikacji, radzenia sobie ze złością, sposobów spędzania czasu wolnego z dziećmi w sposób sprzyjający rozwojowi psychofizycznemu ich podopiecznych.

Dzieciaki z rodzin zastępczych uczyły się i bawiły równolegle z rodzicami. Brały udział w zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, uczyły się matematyki przez zabawę. Najmłodsi wychowankowie relaksowali się i bawili podczas różnorodnych zabaw ruchowych i masażyków zaprezentowanych w formie opowieści ruchowych.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z formy, treści warsztatów i ocenili je jako bardzo przydatne.

 


fot. Wspólne zajęcia edukacyjno-integracyjne rodzin zastępczych na warsztatach pedagogiki zabawy "KLANZA".
2015 06 23

FAS-cynujące Dzieci


11.06 zakończyły się w PCPR warsztaty profilaktyczno - edukacyjne z terapią i diagnozą dzieci z zespołem FAS, wychowujące się w rodzinach zastępczych. W warsztatach uczestniczyły 4 rodziny i ich 4 dzieci. Trenerki p. Olczak i p. Węgrzyn przeszkoliły rodziców z zakresu zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, objawów klinicznych FAS, zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Rodzice zastępczy uczyli się jak być opiekunem dziecka z FAS wg programu „Ośmiu kroków”. Dodatkowo prowadzące przeprowadziły diagnozy wszystkich dzieci, a każda rodzina nauczyła się jak prowadzić zindywidualizowane ćwiczenia dostosowane do potrzeb ich dziecka.

2015 06 19

3 - dniowy wyjazd z warsztatami dla rodzin zastępczych


Od 4 do 6 czerwca br. nasze rodziny zastępcze uczestniczące w projekcie EFS wyjechały na warsztaty. Nauka połączona z integracją i wspólną zabawą odbywała się w Hotelu Chojnik w Zachełmiu. Na warsztatach rodzice zastępczy pracowali i zgłębiali następujące tematy: przywiązanie do matki i jej znaczenie w procesie wychowywania, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami, wpływ przeszłości na poczucie własnej wartości, zasady skutecznej komunikacji międzyludzkiej, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, wspólne spędzanie czasu. W czasie nauki rodziców, dzieci uczestniczyły z grach i zabawach integracyjnych, brały udział w warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich, a także poznawały okolice. Po długiej nauce rodziny wspólnie z dziećmi zorganizowały ognisko integracyjne. Rodzice i dzieci byli bardzo zadowoleni  z warsztatów. Dzięki wyjazdowi 38 uczestników bliżej się poznało, rodzice wymienili się doświadczeniami, zdobyli nowe umiejętności, dzieci zobaczyły, że nie tylko one znalazły się w tak trudnej sytuacji życiowej, a rodziny wspólnie umocnili swoje więzi rodzinne.

fot. 1 Uczestnicy zajęć.

fot. 2 Uczestnicy zajęć.

fot. 3 Podczas, gdy rodzice mieli warsztaty dzieci bawiły się pod okiem animatorów.

fot. 4 Zwiedzanie okolicy.

fot. 5 Większość zajęć dzieci odbywała się w terenie.

2015 06 19

Kurs prawa jazdy już za nami!


Kolejne osoby w projekcie EFS prowadzonym przez PCPR ukończyły kurs prawa jazdy kategorii B. W kursie wzięło udział 5 osób. Kandydaci  na kierowców ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i zdali egzamin wewnętrzny. Poznali zasady ruchu drogowego i umiejętności kierowania pojazdem.

Trzymamy mocno kciuki za egzamin państwowy.

fot.1 Kurs prawa jazdy realizowany w ramach projektu EFS dla podopiecznych PCPR w Zgorzelcu

2015 06 19

ABC przedsiębiorczości


Z radością informujemy, że szkolenie ABC przedsiębiorczości ukończyło 2 beneficjentów PCPR-owskiego projektu EFS. Celem szkolenia było przygotowanie kursantów do założenia własnej działalności gospodarczej, tak aby jak najlepiej wykorzystali możliwości rynku i sytuację gospodarczą. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzone w formie ćwiczeń. Uczestnicy przerobili tematykę: organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa, biznes plan, elementy rachunkowości, marketing w działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz komunikacja werbalna i niewerbalna.

 

Nasi beneficjenci wysoko ocenili poziom szkolenia oraz kompetencje trenera. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza ułatwi naszym uczestnikom rozpoczęcie i poprowadzenie własnej działalności gospodarczej.

fot.1 Szkolenie ABC przedsiębiorczości dla podopiecznych PCPR w Zgorzelcu

2015 06 19


Wyswietl archiwalne aktualnosci


© System-3 Sp.z o.o.
link do Biuletynu Informacji Publicznej
link do Biuletynu Informacji Publicznej

   
Gmina i Miasto Węgliniec Miasto i Gmina Pieńsk Miasto i Gmina Bogatynia Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Gmina Miejska Zawidów Gmina Zgorzelec Miasto Zgorzelec Gmina Sulików Portal Funduszy Europejskich Urząd Pracy w Zgorzelcu