Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wyrównywania różnic między regionami III

 

W grudniu 2019r. ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z PFRON.

 

W 2020 roku PFRON realizować będzie następujące zadania:

 1. obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)  obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4) obszar D - likwidacja barier transportowych;

5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6) obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

                           

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A  -  zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B - gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C  - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D:
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2.  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. obszaru F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 7. obszaru G - powiaty.

 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

1) w przypadku obszaru  A i B -  35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;

2) w przypadku  obszaru C -  50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu

3) w przypadku obszaru D programu:

a. 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu dla projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

b. 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu dla projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
4) w przypadku  obszaru E -  20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

5) w przypadku  obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;

6) w przypadku  obszaru G - 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. 

 

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

 1. obszaru A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B - do 150.000,00 zł na każdy projekt;
 3. obszaru C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszaru D :
  1. do 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 270.000,00 zł dla autobusów,
 5. obszaru E - do 15.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu;
 6. obszaru F :
 1. do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej tworzone w wyniku realizacji programu,
 2. do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

 

 

W przypadku chęci pozyskania dofinansowania w ramach w/w programu należy dostarczyć do PCPR w Zgorzelcu wypełniony wniosek do 07 lutego 2020 r. 

 

W przypadku obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Dolnośląskiego Oddziału PFRON, zgodnie z wytycznymi do 30 listopada 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dot. programu i procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek

Utworzono dnia 21.01.2020, 13:43